RSS

SOŇKY HABARLAR

17 Iýul

ÝHHG-NYŇ OKUW MASLAHATYNDA HUKUK GORAÝJY EDARALARYŇ IŞGÄRLERINIŇ PROFESSIONAL DOGRUÇYLLYK WE ETIKA KADALARY MESELELERINE GARALDY

2018-nji ýylyň 12-13-nji iýulynda Aşgabatda ÝHHG-nyň Merkezi tarapyndan gurnalan «Hukuk goraýjy edaralarynda professional abraý we etika kadalary» atly okuw maslahaty geçirildi. Bu çärä Milli howpsuzlyk, Içeri işler, Adalat we Goranmak ministrlikleriniň, Ýokary kazyýetiň, Ykdysady jenaýatlara garşy göreş boýunça Döwlet  gullugynyň, Döwlet migrasiýa gullugynyň we beýleki hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri gatnaşdylar. ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi bu okuw maslahaty hukuk goraýjy edaralarynyň...

DOWAMY
16 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI ÝEWROPADA HOWPSUZLYK WE HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ PARLAMENT ASSAMBLEÝASYNYŇ NOBATDAKY 27-NJI SESSIÝASYNA GATNAŞDY

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti 2018-nji ýylyň 7-11-nji iýuly aralygynda Berlin şäherinde geçirilen ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň nobatdaky 27-nji sessiýasyna gatnaşdy. ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň nobatdaky sessiýasy GFR-nyň Bundestagynda “ÝHHG-nyň çäklerinde borçnamalary ýerine ýetirmekde parlamentleriň ähmiýeti” diýen mowzuk boýunça geçirildi. Onuň işine ÝHHG-nyň 53 agza ýurdyndan 300-e golaý parlamentleriň agzalary, onlarça halkara guramalaryň wekilleri we Germaniýada işle...

DOWAMY
16 Iýul

TÜRKMENISTAN WE HYTAÝ OBA HOJALYK ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYGY GIŇELDÝÄRLER

2018-nji ýylyň 10-13-nji iýulynda Türkmenistanyň wekiliýeti Pekinde duşuşyklary we gepleşikleri geçirdi. Olaryň dowamynda oba hojalyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iş sapary döwlet ýolbaşçysynyň ýurduň agrosenagat toplumyna daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekmek, oba hojalyk önümleriniň ekspotyny köpeltmek we gatnaşyklary işjeňleşdirmek babatda tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň çaginde gurnaldy. Saparyň ilkinji gününde türkmen wekiliýeti HHR-yň Söwda ministr...

DOWAMY
16 Iýul

«AMUL-HAZAR 2018» HALKARA AWTORALLISI DÜNÝÄ BILELEŞIGINIŇ ÜNSÜNI ÖZÜNE ÇEKÝÄR

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisini ýokary guramaçylykly derejede geçirmek barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek, rallini mahabatlandyrmak we wasp etmek boýunça Türkmenistanda hem-de daşary ýurtlarda degişli çäreler yzygiderli alnyp barylýar. 2018-nji ýylyň 3-nji iýulynda Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasynda, 5-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda, 9-njy iýulda  Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublik...

DOWAMY
13 Iýul

RUMYNIÝADA «AMUL-HAZAR 2018» HALKARA AWTORALLISINE BAGYŞLANAN SERGI WE TANYŞDYRLYŞ DABARASY GEÇIRILÝÄR

Rumyniýanyň Transilwaniýa regionynyň Oraştiýe  diýen ýerinde şu günler “Off Road” we “Rally Raid” awtomobilleriniň arasynda Rumyniýanyň açyk milli ýaryşynyň IV tapgyry geçirilýär. Türkmenistanyň Rumyniýa gelen wekiliýetiniň Rumyniýanyň awtomobil sport federasiýasy bilen ylalaşygyna laýyklykda ýokarda agzalan tapgyryň çäklerine «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisini wasp etmek boýunça birnäçe çäreler geçirýär. Şeýle tematiki çäreleriň hataryna «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlana...

DOWAMY
13 Iýul

Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018»

Международное ралли «Амуль-Хазар 2018» вошло в мировой календарь автогонок, собирая на старты команды из разных стран. Авторалли «Амуль-Хазар 2018» будет проходить с 11 по 15 сентября 2018 года. Трасса длиной в 1500 километров проложена через пустыню Каракумы и разные живописные места страны. В древности Великий Шёлковый путь проходил через территорию Туркменистана, пересекая Каракумы и охватывая многие города. Сегодня Туркменистан становится важнейшим транспортным узлом региона, превращае...

DOWAMY
13 Iýul

ÝHHG-NIŇ AŞGABATDAKY MERKEZI KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERI ÜÇIN MASLAHAT GEÇIRÝÄR

2018-nji ýylyň 11-nji iýulynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek hem-de söz azatlygyny ilerletmek babatda hyzmatdaşlyk” atly taslamanyň çäklerinde ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan guralan maslahat öz işine başlady. Okuw maslahatyna dürli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň — tele we radioýaýlymlaryň, gazetleriň, žurnallaryň, Internet-neşirleriň wekilleri, şeýle hem ýurdumyzyň degişli ýokary okuw mekdepleriniň mugally...

DOWAMY