RSS

SOŇKY HABARLAR

10 Iýul

ÝHHG-NIŇ METBUGAT AZATLYGY BOÝUNÇA WEKILI BILEN HYZMATDAŞLYK MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2023-nji ýylyň 10-njy iýulynda, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň metbugat azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeýro bilen gepleşikler geçirdi. Duşuşygyň dowamynda hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri, şeýle hem metbugat azatlygy boýunça wekiliniň mandatyna degişli ÝHHG-niň üçünji ölçeginiň çäklerinde alnyp barylýan bilelikdäki işleriň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. W.Hajiýewiň bellemegine görä, soňky ýyllaryň içind...

DOWAMY
6 Iýul

«YSLAM ÖSÜŞ BANKY WE DOKTOR AHMAD MOHAMMAD ALI. INSTITUTYŇ TARYHY WE ONUŇ PREZIDENTINIŇ ÝOLY» ATLY KITABYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 6-njy iýulynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Yslam Ösüş bankynyň ilkinji prezidenti Ahmad Mohamed Ali Al-Madani tarapyndan sowgat berlen “Yslam Ösüş Banky we Doktor Ahmad Mohammad Ali. Institutyň taryhy we onuň Prezidentiniň ýoly” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyrylyş dabara Türkmenistanyň Daşary işler ministrlig...

DOWAMY
29 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ARKADAG ŞÄHERINIŇ AÇYLYŞ DABARASYNA GATNAŞDY

2023-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze Arkadag şäheriniň açylyşy mynasybetli uly dabaralar geçirildi. Bu örän uly taslamanyň durmuşa geçirilmegi iki tapgyrda meýilleşdirilýär. Gurluşygyň birinji tapgyrynyň çäginde durmuş-medeni we beýleki maksatly desgalaryň 336 sanysy guruldy. 16-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Şonda şäheriň edarala...

DOWAMY
29 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI TÜRKI DÜNÝÄNIŇ INŽENERLER WE BINAGÄRLER BIRLEŞIGINIŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI

2023-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Türki dünýäniň inženerler we binagärler birleşiginiň baş sekretary Ilýas Demirjini kabul etdi. Duşuşygyň başynda I.Demirji döwlet Baştutanyna “Türki dünýä ýokary hyzmatlary üçin” atly medaly gowşurdy hem-de onuň häzirki döwürde sazlaşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistanyň özboluşly keşbini döretmäge goşan şahsy goşandyny belledi Ýurdumyzyň Pre...

DOWAMY
21 Iýun

BAE-DE TÜRKMEN-EMIRLIKLER AKADEMIKI HYZMATDAŞLYGYŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2023-nji ýylyň 21-nji iýunynda Abu Dabide Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Anwar Gargaş adyndaky Diplomatik akademiýanyň (BAE) Baş müdiri Nikolaý Mladenow bilen duşuşdy. Duşuşykda N.Mladenow türkmen wekiliýetine akademiki işleri, diplomatik işgärleri taýýarlamak we ylmy barlaglary geçirmek ýaly hereketleri özünde birleşdirýän bu bilim edarasynyň gurluşy hem-de wezipeleri barada maglumat berdi. Soňra duşuşyk akademiýanyň mugallymlar topary bilen giňeldilen g...

DOWAMY
19 Iýun

THE AMBASSADOR OF SLOVAKIA PRESENTED COPIES OF HIS CREDENTIALS

Today, June 19, 2023, the Deputy Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan B.Myatiev received copies of his credentials from the Ambassador of the Slovak Republic in Turkmenistan (with residence in Tashkent) Viktor Boretsky. B.Myatiev congratulated the ambassador on his appointment to a responsible position and expressed the readiness of the Turkmen side to provide assistance and support in the implementation of his diplomatic activities. During the meeting, the current bilateral agenda...

DOWAMY
15 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GDA-NYŇ TOHUMÇYLYK MESELELERI BOÝUNÇA HÖKÜMETARA UTGAŞDYRYJY GEŇEŞINIŇ BAŞLYGYNYŇ ORUNBASARYNY KABUL ETDI

2023-nji ýylyň 15-nji iyunynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň başlygynyň orunbasary, “Semena” assosiasiýasynyň prezidenti Iwan Kuzmini kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz myhmany mübärekläp, onuň ýurdumyza şu gezekki saparynyň GDA-nyň giňişliginde oba hojalyk ulgamynda, hususan-da, tohumçylyk ýaly möhüm ugurda özara bähbitli hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin täze mümkinçilikleri açjakd...

DOWAMY