RSS

SOŇKY HABARLAR

2 Apr

OKUW MASLAHATYNDA DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNY DURMUŞA GEÇIRMEGIŇ BARŞYNA GARALDY

2018-nji ýylyň 31-nji martynda Aşgabatda ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň bilelikdäki okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň barşy maslahatyň esasy mowzugyna öwrüldi.  Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, ählumumy howpsuzlygyň aýdyň maksatnamasy, Durnukly ösüş maksatlaryny üstünlikli amala aşyrmagyň bähbidine dünýä syýasatynyň möhüm meseleleriniň ç...

DOWAMY
2 Apr

SEULDA TÜRKMEN-KOREÝA GEPLEŞIKLERI GEÇIRILDI

Koreý tarapynyň çakylygy boýunça 2018-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Koreýa Respublikasynyň Seul şäherine resmi sapary amala aşyryldy. Saparyň çäginde Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri hanym Kan Gýon Hwa bilen gepleşikler geçirildi. Taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ýagdaýyna garadylar we olaryň ýokary depgin bilen ösýändigini bellediler. Şeýle hem syýasy gatnaşyklary berkitmegiň, s...

DOWAMY
30 Mar

TÜRKMENISTANDA ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ BIRINJI SENAGAT SERGISI GEÇIRILÝÄR

2018-nji ýylyň 29-njy martynda Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Özbegistan Respublikasynyň Milli senagatynyň sergisi öz işine başlady. Sergini Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň goldamagynda Söwda-senagat edarasy gurady. Bu çärä gatnaşmak üçin Özbegistanyň köpugurly senagat ulgamyna wekilçilik edýän 70-den gowrak kompaniýalaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň hem-de hünärmenleriniň 250 wekilinden ybarat bolan wekilçilikli topar Aşgabada geldi. Serginiň açylyş dabarasyna Me...

DOWAMY
29 Mar

“PARAHATÇYLYK PROSESI, HOWPSUZLYK ULGAMYNDAKY HYZMATDAŞLYK WE SEBITDÄKI ARABAGLANYŞYK” ATLY OWGANYSTAN MESELELERI BOÝUNÇA HALKARA MASLAHATY

2018-nji ýylyň 27-nji martynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde “Parahatçylyk prosesi, howpsuzlyk ulgamyndaky hyzmatdaşlyk we sebitdäki arabaglanyşyk” atly Owganystan meseleleri boýunça halkara maslahaty geçirildi. Maslahatyň işine Özbegistanyň we Owganystanyň Prezidentleri, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrleri we orunbasarlary, BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili Tadamiçi Ýamamoto, BMG-niň Merke...

DOWAMY
29 Mar

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE KOREÝ MILLI DIPLOMATIK AKADEMIÝASYNYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK

2018-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Koreýa Respublikasynyň  Daşary işler ministrliginiň Milli Diplomatik Akademiýasynyň kansleri j-p Ço Býong Jeniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň çaginde taraplar halkara gün tertibiniň meseleleri we Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy babatda pikirleri alyşdylar. Taraplar Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň arasyndaky syýasy-diplomatik, sö...

DOWAMY
28 Mar

AŞGABATDA TÜRKMEN-EÝRAN IŞEWÜRLER MASLAHATY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 27-nji martynda Aşgabat şäherinde  Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Türkmenistana bolan resmi saparyna gabatlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Milli ösüş meýilnamalaryny we sebit hyzmatdaşlygyny nazara almak bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek iki ýurduň işewürler toparlarynyň nobatdaky duşuşygynyň esasy meselesi boldy. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabada gelen wekiliýetiň agzalarynyň hatarynda döwlet düzüml...

DOWAMY
27 Mar

В Ашхабаде подписан пакет туркмено-иранских документов

По завершении туркмено-иранских переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов. В присутствии Президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Хасана Рухани подписываются: Программа сотрудничества в области культуры, искусства, науки и образования между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран на 2018-2020 годы; Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркмен...

DOWAMY