“BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNDA KABUL EDILEN KARARNAMALAR TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ALYP BARÝAN DAŞARY SYÝASATYNYŇ DABARALANMASY” ATLY MASLAHAT

2018-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda “Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen Kararnamalar Türkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi.

Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň alymlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary, talyplary, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatda çykyş edenler gatnaşyjylara Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asambleýasynyň 72-nji maslahatynyň 82-nji mejlisinde “Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk” we “Bütindünýä welosiped güni” atly iki Kararnamalaryň kabul edilendigini habar berdiler. Munuň özi Türkmenistanyň Prezientiniň alyp barýan hem-de adamzadyň parahat durmuşyny üpjün etmek, daşky gurşawy goramak we sporty halkara derejesinde wagyz etmek meseleleriniň üpjün edilmegine gönükdirilen daşary syýasatynyň nobatdaky dabaralanmasydyr diýip, çykyş edenler bellediler.

Maslahata gatnaşyjylar BMG-niň täze kararnamalarynyň kabul edilmeginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň sebitde ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen tagallalaryna dünýä jemgyýetçiliginiň ykrar edýändiginiň nobatdaky subutnamasydygyny aýtdylar. Mundan başga-da, çykyş edenler gysga wagtyň içinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň bitarap syýasatynaşyň möhüm ornuna, energetika howpsuzlygyna, ulag-üstaşyr geçelgeleriň ähmiýetine bagyşlanan birnäçe kararnamalarynyň kabul edilmegi biziň ýurdumyzyň bu Gurama bilen parahatçylygy we durnukly ösüşi global derejede üpjün etmek boýunça işjeň hyzmatdalygynyň ýene-de bir aýdyň mysaly bolup hyzmat edýär,  diýip belldiler.

Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň adyndan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Bedimuhamedowa Ýüzlenme kabul edildi. Onda döwrüň möhüm meseleleriniň sazlaşykly çözgüdini işläp taýýarlamakda işjeň orny eýeleýän, Türkmenistanyň parahatçylyk döredijilik kuwwatyny tutuş adamzadyň hyzmatyna goýmaga çalşyp, bu ugurda anyk çäreleri görülýändigi nygtalýar.